Cíle projektu

Předmětem projektu je mapování přítomnosti norka amerického na území dvaceti EVL v Kraji Vysočina. Pro sledování jsou vybrána území, kde předmět ochrany může být ovlivněn přítomností tohoto nepůvodního invazního druhu, tedy lokality, kde předmětem ochrany jsou ryby (sekavec, vranka, bolen), obojživelníci (např. kuňka obecná, čolek, skokan ostronosý, mlok), vodní ptáci (bekasina otavní), nebo naše lasicovité (vydra říční).

Mapování norka amerického na těchto lokalitách probíhá paralelně dvěma způsoby, a to sledováním pobytových stop a použitím fotopastí.

Na základě kontrol jsou lokality hodnoceny podle následujících tabulky

výskyt norka

Na podkladu získaných výsledků bude zpracován návrh dalších opatření k omezení škodlivého vlivu norka amerického na předměty ochrany EVL. Obecným cílem je zajistit speciální odborné podklady pro přípravu souhrnu doporučených opatření vybraných EVL v Kraji Vysočina.

 

ico adopceico dmsico nalezeneico video