Evropsky významné lokality

EVL Maršovec a Čepička

EVL Maršovec a Čepička

Nejhodnotnější části přírody Kraje Vysočina jsou zahrnuté v síti zvláště chráněných území a nově též v síti tzv. evropsky významných lokalit, tvořících základ celoevropské soustavy NATURA 2000.  Tato soustava je v současné době již vymezená, v nejbližších letech budou příslušné orgány ochrany přírody vyhotovovat pro každou lokalitu tzv. souhrn doporučených opatření, tj. dokument, který bude závazným podkladem pro řízení dalšího vývoje. Opatření musejí být přitom navržená tak, aby byla garantována trvalá prosperita předmětu ochrany EVL. Ze směrnic EU vyplývá, že členské země jsou povinny zajistit, aby předmět ochrany EVL byl udržován v dobrém stavu. V případě, že dojde ke zhoršení stavu, hrozí státu sankce.                    Z poznatků o biologii norka amerického je zřejmé, že předmět ochrany řady EVL Kraje Vysočina může být přítomností tohoto druhu významně ovlivněn. Jde především o lokality, kde předmětem ochrany jsou druhy přímo ohrožené predací (ryby: vranka, sekavec a bolen, obojživelníci: kuňka obecná, čolek velký, korýši: rak říční, rak kamenáč, plazi: užovka podplamatá, vodní ptáci: kachny, potápky, racci, rybáci, bahňáci) a nebo konkurencí (vydra řiční).

 

Je tedy zřejmé, že k úspěšnému naplnění povinností státu plynoucích ze směrnice EU k soustavě NATURA 2000 je potřebné získat maximum údajů o přítomnosti druhu, který může ovlivnit předmět ochrany EVL.

EVL Loučka

EVL Loučka

 

ico adopceico dmsico nalezeneico video