Úhyny ptáků na skleněných plochách

Ročně v Evropě umírá po nárazu do skleněné plochy cca 100 milionů ptáků a tento problém je nejvýznamnějším antropogenním mortalitním faktorem. Odhad pro oblast USA je ještě více alarmující a dosahuje až 1 miliardy ptáků ročně.

Velmi vysoké jsou i počty poraněných ptáků, kteří se dostávají po kolizi se skly do záchranných stanic.

Ačkoli je problém evidentní a téměř každý se již s ptákem zabitým o sklo setkal, stále dochází k případům, kdy stavební úřady schvalují projekty budov s nevhodně řešenými skleněnými plochami, stavějí se budovy opláštěné skly a nebezpečné plochy vznikají i na moderních rodinných domech. Většina skleněných autobusových zastávek je bez jakékoli ochrany.

ptaci skvrna

Ptačí skvrna na skle

mrtvi ptaci

Uhynulí ptáci pod skleněnou plochou

Identifikace nebezpečných ploch

Kolizní místa jsou těžko předvídatelná. Obecně platí, že větší skleněné plochy v blízkosti zeleně mají zvýšený potenciál být příčinou kolizí. To platí také pro rohové prosklené plochy nebo skla, za nimiž je další prosklená plocha a tvoří tak průhled. Ptáky také láka zeleň za okny (pokojové rostliny, skleníky). Mohou být ovšem i přitahováni světlem v interiéru a při snaze dostat se blíže naráží do skel.

bazen hb

Reflexní skla v blízkosti zeleně tvoří pro ptáky velmi nebezpečné prostředí - plavecký bazén v Havlíčkově Brodě.

Úmrtnost na sklech plaveckého bazénu v HB byla na základě pravidelných kontrol vypočtena na 486 ptáků/ročně! Od doby, kdy bazén byl postaven zde pravděpodobně uhynulo již 10 000 ptáků.

sklo autobusak

Čiré sklo je pro ptáky neviditelné, větší plochy v blízkosti zeleně jsou extrémně nebezpečné (autobusové nádraží Havlíčkův Brod).

Roční úmrtnost na autobusovém nádraží v HB byla na základě pravidelných kontrol vypočtena na 232 ptáků!

nebezpecne okna

Nebezpečné mohou ovšem být všechny skleněné plochy.

Na těchto dvou oknech byl během roku 2017 zaznamenán úhyn minimálně pěti ptáků, převážně vrabců polních, jejichž hnízdění probíhalo přímo na budově.

Zabezpečení kolizních míst

Umisťování jednotlivých objektů, jako jsou dravčí, případně soví siluety na skla nebo před ně nemá z hlediska ochrany ptáků před nárazem signifikantní vliv. Tento typ zabezpečení je nejrozšířenější a je používán plošně na nejrůznějších stavbách s většími skleněnými plochami. Účinnost tohoto opatření dlouhodobě zpochybňuje ČSO a zároveň nabádá k jiným méně rozšířeným typům zabezpečení (svislé pruhy, UV samolepky, hustější polep samolepkami libovolných tvarů).

Krahujec obecný zabitý nárazem do skla u protihlukové stěny v HB.

Krahujec obecný zabitý nárazem do skla u protihlukové stěny v HB.

Doporučené polepy

Optimální je rovnoměrné pokrytí skleněných ploch vzory libovolných tvarů s mezerami v průměru do 10 cm. Ptáky nevaruje před sklem určitý tvar, ale zásadní je optické rozrušení jednotné skleněné plochy (www.ochranaptaku.cz). Čím více obrazců je vedle sebe, tím lépe sklo upozorňuje na neprostupnost. Nejideálnějším řešením jsou svislé pruhy instalované po 5 cm od sebe. Nejedná se ale o jediné vyhovující řešení. Na skle mohou být libovolné obrazce: květiny, siluety, nápisy, geometrické obrazce. Zásadní je, aby byly rozmístěny s dostatečnou hustotou. I vzory umístěné s většími mezerami mohou částečně plnit účel, ale jejich účinnost je nižší.

Na reflexním okně musí být vzory nalepeny vždy na vnější straně okna, aby nedocházelo k odrazu okolí a oblohy v ploše vzoru (www.ochranaptaku.cz).

Využití UV prvků

Pro zabezpečení skel je možné využít i fakt, že ptáci jsou schopni vnímat (UV) světlo - část světelného spektra, která je lidským okem neviditelná - jako výraznou barvu. Využívají tuto schopnost při vnímání UV záření odraženého z peří (tzv. fyzikální zabarvení, například havrani, vrány a straky jsou pro ostatní ptáky pestrobarevní), z různých bobulí, semen i květů, z křídel hmyzu a v moči hlodavců. Proto je možné pro bezpečnou ochranu ptáků použít k polepu UV samolepky, které nesnižují tolik průhlednost skla. Životnost těchto samolepek je ovšem nižší a po několika málo letech UV barva zpravidla vybledne. Výrobci UV samolepek garantují životnost jeden rok. V praxi se ukazuje, že barva bledne cca po dvou až třech letech.

pohled cloveka ptaka

Jednoduchým zabezpečením i pro domácí využití je popsání skleněných ploch UV fixou. V České republice je běžně k dostání UV fixa – permanent marker, opatřená světlem z druhé strany, které nakreslenou barvu zobrazí. Je využívána jako tajná fixa pro neviditelné označení.

fix

Příklady zabezpečení na různých typech budov:

Rodinné domy, školy, panelové domy, administrativní budovy

U těchto staveb existuje celá řada možností, jak kolizím předcházet.

Základem je na nebezpečnou plochu jakkoli upozornit – žaluzií, pergolou, závěsem, záclonou, nebo okenní výzdobou. Pokud tyto možnosti z nějakého důvodu nejsou možné, nezbývá, než rizikovou plochu z vnější (venkovní) strany polepit (Viktora 2017), případně pokreslit UV fixem.

 

skoly

V případě škol mohou k ochraně ptáků přispět i děti samy a okna mohou vyzdobit (foto převzato z Viktora 2015)

Větší veřejné a administrativní budovy

U větších veřejných a administrativních budov, jsou možnosti omezené a nejčastějším řešením jsou opět polepy venkovních stran výplní nálepkami z materiálů odolných povětrnostním vlivům i běžné údržbě. Pokud je budova na významné trase pohybu ptáků, je jednou z možností také instalace rámů s pevně vypnutou síťovinou s velikostí ok cca. 30 mm před rizikové plochy. Je také možné přistoupit k úpravám okrasné zeleně v exteriéru i interiérech tak, aby ptáci nebyli přitahováni do blízkosti nebezpečných ploch (Viktora 2017).

Novostavby

Při stavbě nových budov je možné kolizím velmi účinně předcházet, je především nutné dbát na následující opatření: Vybírat skla matná (pískovaná), potištěná nebo tónovaná. Instalovat nastavitelné venkovní žaluzie, vhodně řešit umístění osvětlení i okrasné zeleně, Omezit efekt zrcadlení okolí tím, že se zešikmí stěny obvodového pláště (Viktora 2017). Důležité je také neinstalovat skleněná zábradlí, balkony a nevytvářet skleněné průhledy z nezabezpečených skel.

To, že pro ptáky šetrná řešení nemusí nutně působit neesteticky nebo nevhodně, ukazují i následující obrázky.
(foto převzato z Bird-friendly urban design guidelines)

Pro ptáky nebezpečné prostředí

Pro ptáky nebezpečné prostředí

Stejné místo s minimem kolizních míst

Stejné místo s minimem kolizních míst

Praktické návody, jakým způsobem účinně zabezpečit skleněné plochy, jsou popsány v řadě publikací, které budou poskytnuty společně se studií. Možností je mnoho a pro každou stavbu se dají nalézt vhodná řešení.

Ukázky dobré praxe v ČR

Nebezpečné skleněné zastávky jsou na mnoha místech v republice zabezpečovány polepem, často jsou tyto aktivity spojené s environmentální výchovou a polepy v rámci výuky provádějí žáci základních škol nebo účastníci přírodovědných kroužků. (např. v Dobříši, Kněževesi, Vrchlabí, Brandýse, v Lípě u HB a řadě dalších). V některých městech zabezpečení zajišťuje místní úřad. Například město Humpolec v současnosti prohlásilo, že všechny zastávky autobusové dopravy jsou z hlediska nárazu ptáků bezpečné, velká část musela být dodatečně polepena. Některé obce v čele s hlavním městem Prahou přistoupily ve spolupráci s ČSO k zabezpečování těchto ploch a při pořizování nových zastávek jsou podmínky dodané ČSO součástí výběrového řízení pro zhotovitele těchto staveb. Velký vliv a přínos má web ČSO https://zastavky.birdlife.cz/ a jeho mobilní aplikace, kde je možné hodnotit autobusové zastávky. Zatím bylo v aplikaci ohodnoceno přes 11700 zastávek.

ukazky

Ukázky zabezpečených zastávek (foto převzata z internetu).

Nenechte ptáky zbytečně umírat na sklech vašeho domu!

Na rodinných domech dochází až k 80% ptačích kolizí. Pokud jste zaznamenali, že do skel vašeho domu narazil pták, neváhejte a sklo pro ptáky zvýrazněte.
Velmi nebezpečné pro ptáky jsou například následující stavby:

Novostavba rodinného domu s velkými rohovými okny v blízkosti zeleně a rybníka.

Novostavba rodinného domu s velkými rohovými okny v blízkosti zeleně a rybníka.

Nedostatečně zabezpečené skleněné zábradlí v blízkosti zeleně.

Nedostatečně zabezpečené skleněné zábradlí v blízkosti zeleně.

ico adopceico dmsico nalezeneico video